Polityka prywatności

Sporządzony w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (tekst jednolity z dz. U. 2000 nr 50 poz. 601)

Niniejsza polityka określa warunki dotyczące użytkowania strony internetowej
https://odlotowebusy.eu (dalej „Stroną” lub „Serwis”) i odnosi się do wszystkich osób odwiedzających Stronę (dalej jako „Użytkownik”). Poprzez Użytkownika należy rozumieć każdą osobę fizyczną odwiedzającą Stronę lub firmę lub korzystającą z jednej albo kilku usług opisanych w Polityce.

Korzystanie z zasobów Strony oznacza akceptację poniższych warunków.

Prawa do Strony przysługują: ODLOT Białożyt Sp.J., z siedzibą w 43-100 Tychy, Al. Jana Pawła II 20, posiadającą numery NIP 646-26-24-979,  e-mail: biuro@odlotowebusy.eu, numer
tel: +48 500 015 005 (dalej „Administrator”).

W pełni respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób odwiedzających Stronę informujemy, iż w przypadku przekazania nam przez Użytkowników danych osobowych, przetwarzamy je w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego i prawa wspólnotowego w szczególności zgodnie
z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – (dalej jako “RODO”).

Dane osobowe Użytkowników o ile takie zostaną przekazane podczas korzystania z Serwisu,
są przetwarzane za zgodą Użytkowników oraz wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane. Dane te
są odpowiednio zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Ponadto, mając na celu zapewnienie realizacji praw Użytkowników wynikających z przepisów RODO, niniejszym pragniemy przekazać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, określone
w art. 13 lub 14 RODO.

Dane osobowe Użytkowników wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail. Podobnie, dane osobowe wykorzystane zostaną w celu obsługi procesu rezerwacji wyjazdu, dokonanej poprzez formularz zgłoszeniowy. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jednakże w zależności od treści przesłanego zapytania lub rezerwacji dane osobowe użytkowników Strony będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy przewozu lub w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, które świadomie zostało skierowane, na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Wówczas podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

Dane osobowe Użytkowników mogą być także przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości- tj. wystawienia FV oraz w celach księgowych. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych będzie wówczas
art. 6 ust.1 lit. c) RODO. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przetwarzane w celu wykonania zlecenia przewozu, wówczas podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych będzie art. 6 ust.1 lit. b) RODO.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu tworzenia zestawień na potrzeby wewnętrzne firmy, przechowywania dokumentacji na potrzeby przyszłych postępowań i archiwizacji oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- uzasadniony interes Administratora.

Ponadto, uzasadnionym interesem Administratora jest także kierowanie do Użytkowników treści marketingowych drogą e-mailową, jeżeli Użytkownicy wyrazili zgodę w tym przedmiocie
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie informacji związanych z realizacją Umowy
lub dotyczących prowadzonej przez Użytkowników działalności gospodarczej, w tym firmy, siedziby prowadzonej działalności, adresu do korespondencji, dodatkowego adresu wykonywania działalności, numeru NIP, REGON, PKD, pełnomocnika, numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej, jeżeli zostały wskazane, zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów (dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym
w szczególności kierowcom i przewoźnikom, a także podmiotom świadczącym usługi księgowe, rozliczeniowe, audytowe.

Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane do organów władzy publicznej uprawnionych do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa takich jak: organy podatkowe, Policja, sądy
czy komornicy, a także do podmiotów, którym Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych takich jak: banki, kancelarie prawne, dostawcy systemów IT, operatorzy pocztowi
i kurierzy.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich,
tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a swojego zastosowania nie odnajdą przesłanki z art. 49 RODO, przetwarzanie będzie odbywało się na mocy art. 46 RODO
tj. z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską,
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Państwa danych wymaganego przepisami prawa.

Realizacja prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi przez Administratora na zadane pytanie, zrealizowania procesu rezerwacji wyjazdu, zrealizowania umowy, zlecenia przewozu lub też wystawienia FV.

Okres przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, rezerwacji, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Ponadto, okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie,
w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie, zrealizowania procesu rezerwacji, zrealizowania umowy, zlecenia przewozowego lub też wystawienia FV.

Każdy Użytkowników, jeżeli dojdzie do przekazania danych ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez: ODLOT Białożyt Sp.J.
oraz do dokonania ich zmiany, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania jak również prawo
do ich przeniesienia. Każdy Użytkowników ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka w celu kontroli oraz zapewnienia bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych. Administrator dba o to, aby wszystkie operacje
na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników
i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące zapewniały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Polityka cookies

 1. Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki tekstowe niewielkich rozmiarów wysyłane do komputera lub innego końcowego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.
 3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Usługodawcę użytkownik wyraża zapoznając się podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej z komunikatem o wykorzystywaniu plików cookies, zamykając tenże komunikat i nie zmieniając domyślnych ustawień swojej przeglądarki stron www. Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika.
 4. Usługodawca korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej:
 5. Pliki niezbędne – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej.
 6. Pliki wydajnościowe – zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej.
 7. Pliki funkcjonalne – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają).
 8. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.
 9. Media społecznościowe stron trzecich (np. Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+) mogą rejestrować informacje na temat użytkownika, na przykład wówczas, gdy kliknie na przycisk „Dodaj” lub „Lubię to” w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na Stronie Internetowej. Usługodawca nie kontroluje stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych są dostępne na wyżej wspomnianych stronach.

Wykorzystywanie danych

 1. Dane podane przez użytkownika lub zbierane automatycznie Usługodawca wykorzystuje w celu:
 2. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej,
 3. monitorowania stanu sesji,
 4. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika,
 5. analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej.

Dane administratora danych osobowych

 1. Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką prywatności prosimy kierować do Administratora danych osobowych tj.:

ODLOT Białożyt Sp.J., z siedzibą
w 43-100 Tychy, Al. Jana Pawła II 20, posiadającą numer NIP 646-26-24-979,
e-mail: biuro@odlotowebusy.eu, numer tel: +48 500 015 005.

Kandydaci do pracy

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ODLOT Białożyt Sp.J., z siedzibą w 43-100 Tychy, Al. Jana Pawła II 20, posiadającą numer NIP 646-26-24-979.
 2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z Administratorem można skontaktować się poprzez e-mail: biuro@odlotowebusy.eu lub pod numerem tel:
  +48 500 015 005.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o prace przetwarzane będą w celu:
 4. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych
  z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim przepisów Kodeksu pracy. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku obowiązek prawny ciążący na Administratorze danych.
 5. przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania zasadnie do art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest zgoda.
 6. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania zasadnie do art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest zgoda.
 7. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń czy też obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych. Podstawą prawną przetwarzania jest zasadnie do art. 6 ust. 1 lit f) RODO, prawnie uzasadniony interes Administratora danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a nadto dostawcom systemów informatycznych oraz usług z sektora IT.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. W zakresie, w którym Pani/Pana dane przetwarzane będą w oparciu
  o zgodę, dane te przetwarzane będą do momentu jej wycofania, jednakże nie dłużej aniżeli do zakończenia rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony
  o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń czy też obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 11. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.
 12. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym w zakresie określonym
  w przepisach Kodeksu Pracy, w pozostałym zaś zakresie jest dobrowolne.